รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน (เพิ่มเติม) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม2559 - มิถุนายน 2560)

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.