ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ประจำบ้านฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมัครสอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้นสังกัดที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับจริง) จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทันตแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน และหนังสือรับรองต้นสังกัดที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำเนา) สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

ด่วน !!!!! สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองต้นสังกัดที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำเนา) ***โดยตรวจสอบลำดับที่หนังสือรับรองต้นสังกัด ดังเอกสารแนบ 1
และ***ปริ้นหนังสือรับรองต้นสังกัด(รายบุคคล) ตามลำดับที่ของหนังสือรับรองฯ ดังเอกสารแนบ 2

 

***สามารถค้นหาเลขที่ EMS (หากยังส่งไม่ถึง) เพื่อขอติดต่อรับไปรษณีย์ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้*** 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ข้างล่างนี้

                                           V

                                           V

                                           V

                                           V

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.