ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง

ด้วย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง  ( Advanced Oral Communication Course:AOCC) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 12 และ 13 รุ่นละ 16 คน โดยขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 คน

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.