แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนหลัง

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  คุณสุดา   พงษ์สว่าง           โทร. 0 2590 1820

                                         คุณนนทนันท์   ไชยประโคน  โทร. 0 2590  1812

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.