คณะสารณสุขศาสตร์ มหาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระบบบัณฑิต หลักสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสารณสุขศาสตร์ดุษบัณฑิต

หลักวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

รายละเอียดเพิ่ม www.ph.buu.ac.th

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.