ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

     ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่องการรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผู้รับจ้างดำเนินงานศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มอำนวยการจำนวน 9 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2560 ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.