ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี2559 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

ให้ผู้มีสิทธิรับทุนฯ ไปรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่13 กรกฎาคม 2559

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฯ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.