ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

  • นางรุจิรา เจียมอมรรัตน์ (รักษาราชการแทนผอ.กอง)

ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผล

  • สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    • โทรศัพท์ : 02 590 1831 โทรสาร : 02 590 1830 Email : [email protected]

ระบบรับสมัครนักศึกษา


Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.