งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์


งานแผนและงบประมาณ


งานกำกับ ติดตามและประเมินผล


งานบริหารทั่วไป

  • ติดต่อกองยุทธศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร/Fax 02 590 1812
  • กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 02 590 1819
  • กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 02 590 1820
  • กลุ่มงานกำกับ ติดตามและประเมินผล 02 590 1974

การจัดการความรู้ KM: Knowledge Management


Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.