การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


ขั้นตอนที่ 1
     1.คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
     2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 2
     1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
     2.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
     3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ขั้นตอนที่ 3
     1.การกําหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา
     2.ผลสาเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
     3.รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

     4.การทําแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4
     1.กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงาน ที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่าง “Good Guy 2023
     2.กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 5
     1.เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     2.ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
     3.รายงานผลการดําาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.