รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569

UploadImage     UploadImage

- รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 (รอบ 12 เดือน) 
Download

- รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 (รอบ 9 เดือน)
Download

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.