คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

UploadImage
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.