กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ข้อมูลบัณฑิต


   นางรุจิรา  เจียมอมรรัตน์ : หัวหน้ากลุ่มงาน
(ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
         
   นางอัญชลี ปัญจวิรัชช์
(ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

  นางสาวสรวงสุดา  บุญทา
(จ่้างเหมาบริการงานทะเบียนฯ)
Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.