กลุ่มงานรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา

ดร.ดวงนภา  ประเสริฐเมือง  (หัวหน้ากลุ่มงาน)
(ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

นางธิติมา แก้วโพนยอ
(ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)
 
Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.