ความมุ่งมั่นของสถาบันพระบรมราชชนก

ความมุ่งมั่นของสถาบันพระราชชนก

 

        มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสืบสานพระปณิธานของทั้ง ๒ พระองค์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตลอดไป”

 

 
 
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.