ข้อมูลแหล่งทุน


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
       นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ งานกองทุน ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกวิทยาลัย ซึ่งจะมีทุนต่าง ๆ เช่น ทุนสมเด็จย่า 90, ทุนจีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน, ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก และทุนบริจาคอื่น ๆ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
       นอกจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ งานกองทุน ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกวิทยาลัย ซึ่งจะมีทุนต่าง ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ SCG (เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาตลอดหลักสูตร), ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก, และทุนบริจาคอื่น ๆ

 
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.