ก้าวสู่อาชีพ

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนักวิชาการสาธารณสุข
รีวิว สาขาวิชาทันตาภิบาล สถาบันพระบรมราชชนก
บทบาทนักวิชาการสาธารณสุข
แนะนำหลักสูตร | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
แนะนำหลักสูตร | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขางิชาสาธารณสุขชุมชน
แนะนำหลักสูตร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
แนะนำหลักสูตร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แนะนำหลักสูตร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
แนะนำหลักสูตร | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
แนะนำหลักสูตร | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
แนะนำหลักสูตร | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.