ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสุนนการดำเนินงานสำหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 09 พฤษภาคม 2566 | 77 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ


        สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

       ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงาน
โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้
        1.  www.pi.ac.th
        2.  E- Mail : [email protected]
        3.  โทรสาร  0 ๒๕๙๐ ๑๙๑๗
        4.  ที่อยู่  :   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐


     รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

77
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.