ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 | 182 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImage

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้าตามปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมที่ ๑ บริการวิชาการร่วมกับเครื่อข่ายในการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่ประชาชน

เพื่อสัตว์ปลอดโรค ชาวราชบุรีปลอดภัย


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตะโก

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาสส่งเสริมสุขภาพตำบลตอนตะโก ตำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอตโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ตร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าาจุฬาภรณ์ลัยลักษณ์ อัศรราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี โตยมีวัตถุประงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการให้บริการวิชาการ

แก่ประชาชน และพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดความเสี่ยง

ต่อการเกิโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับ

เกียรติจาก นายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตะโก เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการ182
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.