ข่าวการศึกษา


โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 27 สิงหาคม 2565 | 486 Views | คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.3 และ มคอ.4 สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ และ AUN-QA ได้แก่ รศ. ภญ. ดร. กัญคดา อนุวงศ์ รศ. ดร. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ รศ.ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา ผศ. ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง ดร.จิราพร วรวงศ์ และดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มเปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

UploadImage

486
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.