PBRI JOURNAL


ปีที่ 14 เล่นที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

วันที่ 01 ตุลาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 | 1268 Views
UploadImage

บทความวิชาการ
- แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19

บทความวิจัย
- ผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าและปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
- การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ผลของโปรแกรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลกดทับของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
- การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ตามแนวคิด ADDIE Model  เรื่อง การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะเสี่ยงสูง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา  การสื่อสาร การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร
ความสนใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการรับรู้ ต่อสถาบันพระบรมราชชนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
เอกสารแนบ

1268
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.