PBRI JOURNAL


ปีที่ 14 เล่นที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 30 กันยายน 2564 | 987 Views
UploadImage

บทความวิจัย
- ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแก่ญาติผู้ดูแลในโรงพยาบาลคลองเขื่อน
- ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี
- การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : การศึกษากรณีชุมชน จังหวัดพะเยา

ผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อพฤติกรรมการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง
ภาวะสุขภาพและการจัดการสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลที่บ้าน ในอำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 
เอกสารแนบ

987
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.