วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และ พันธกิจ

 

          วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่มุ่งหวังของระบบการศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สถาบันฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ หมายถึง

 • ระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีคุณภาพ มาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
 • การจัดการศึกษามีอัตลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจนนั้นคือระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนทางสุขภาพที่มุ่งเน้นชุมชน
 • บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถทางการศึกษา และการสาธารณสุข และมีผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศ และสากล
 • ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบนฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้
 • เป็นองค์กรทางการศึกษาด้านสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจากสังคมทั้งใน และต่างประเทศ เป็นที่วางใจในคุณภาพของผลผลิตและระบบการศึกษา จากชุมชน

สร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ หมายถึง

 • เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนทางด้านสุขภาพของประเทศที่เน้นการสร้างกำลังคนสาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน
 • บัณฑิต และผู้ที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันมีความรู้ และปัญญาทางสุขภาพ และมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพื่อสุขภาวะในชุมชนอย่างแท้จริง
 • สถาบันสามารถสร้างกำลังคนทางสุขภาพที่สามารถรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง และสภาพการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน และประเทศ
 • ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของสถาบันมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพที่เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืนหมายถึง

 • นำ ส่ง องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการสาธารณสุขของชุมชน ประเทศชาติ และมีความโดดเด่นในระดับสากลในการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการ เรียนการสอนเพื่อชุมชนส่งผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ระบบสุขภาพในชุมชน
 • ร่วมสร้างความเข้มแข็ง และความอยู่ดีมีสุขทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น ด้วยการนำส่งความรู้ และปัญญาทางสุขภาวะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
 • สถาบัน เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ทันสมัยอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของประเทศ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการสุขภาพแก่ท้องถิ่น ชุมชน และทุกภาคส่วน

          พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ สถาบันพระบรมราชนกได้กำหนดพันธกิจ ๓ พันธกิจ ดังนี้

๑. ผลิต และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน
           กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
           การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศถือเป็นภารกิจแรกที่มีความสำคัญยิ่งในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในการผลิตนั้นจะเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการพยาบาล ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ส่วนในด้านการพัฒนากำลังคนนั้นจะเน้นในด้านการจัดการศึกษาในระยะสั้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ และการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการคัดเลือกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการร่วมจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน

๒. สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
           กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
           การสร้างองค์ความรู้จะเป็นการศึกษา วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษา และการบริการสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อม และมีศักยภาพสูงทางการวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศ และสากลการบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะจะเน้นที่การนำส่งความรู้ และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของท้องถิ่น และสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่มีความพอเพียง และยั่งยืน

๓. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
           กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
           การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสากลและการยกระดับระบบการศึกษาของวิทยาลัยสู่ระดับอุดมศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อการรองรับการผลิตและพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางสุขภาพเพราะจะเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในและต่างประเทศและการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในที่นี้จะรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ รวมถึงความสามารถในการสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร

 
 
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.