เอกสารการประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 - วาระการประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง และผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 - วาระที่ 3.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
    - ผลประเมินประกันคุณภาพระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
      - รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกองการประกันคุณภาพ ระดับคณะ
      - สรุปผลการประเมิน
 - วาระที่ 3.2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
    - การดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์
    - ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (พยาบาลศาสตร์) ปีการศึกษา 2563
 - วาระที่ 3.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ
    - รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    - ระเบียบ สบช. ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2564
 - วาระที่ 3.4 กองทรัพยากรบุคคล
    รายงานความก้าวหน้าด้านการบริหารงานบุคคล
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ...
    - ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. ...
    - ประกาศการบริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก 
 - วาระที่ 3.5 กองกลางและประชาสัมพันธ์
    -  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ  
 - วาระที่ 3.6 กองบริการวิชาการ
    - รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการ แก่สังคมแบบบูรณาการ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 - วาระที่ 3.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ
    - รายงานตามนโยบาย Cloud University (Digital Institute) ของอธิการบดี
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
           - กลยุทธการขับเคลื่อน สบช. สู่ชุมชนสุขภาวะที่ดี
             โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.