การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”(MOPH Zero Tolerance) ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคาร 6 ชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกงทุกรูปแบบ ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”(MOPH Zero Tolerance)
 
ประจำ 2564
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.