การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 

แบบตรวจการเปิดข้อมูล สาธารณะ ( Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT )
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้างองค์กร

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

O8. Q&A

O9. Social Network

 

แผนการดำเนินงาน

 

O10. แผนดำเนินงานประจำปี

O11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

 

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการงาน

 

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17. E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

O34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.