ศูนย์ English Editing Service Center (EESC)

          บริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (manuscript) การให้บริการตรวจทานบทความวิชาการและวิจัย การพิสูจน์อักษรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การสะกดคำ การจัดรูปแบบประโยคขั้นพื้นฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดหาวารสารที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย เพื่อช่วยให้บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกสามารถเตรียมต้นฉบับที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ 

 1. บริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพ ในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ
  ระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
  Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สกอ.
 2. บริการแปลบทความวิชาการและวิจัย เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิขาการระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. การพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การแก้ไขการสะกด ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนรูปกริยา นามคำกริยา
  และการจัดรูปแบบประโยค การแก้ไขเพื่อความชัดเจน ในรูปแบบประโยค เพื่อปรับปรุงขัดเกลาความชัดเจน มากขึ้น
 คุณสมบัติของผู้รับบริการ
 • อาจารย์และบุคลากรสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • มีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ บทความวิจัย (Manuscript) ในวารสารวิชาการะดับนานาชาติ
 ไฟล์เอกสารบทความวิจัย
     * จำนวนหน้า = จำนวนบรรทัดทั้งหมดในต้นฉบับที่เป็น edited file (ไม่รวมการอ้างอิง) หารด้วย 28
     โดยต้นฉบับจะต้องปรับตัวอักษรให้เป็น Times New Roman 12 
     ตั้งค่าระยะขอบของหน้า กระดาษ กั้นซ้ายและ ขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.

 การเตรียมต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ 
    -  ใช้รูปแบบตามวารสารระดับนานาชาติที่ต้องการส่งตีพิมพ์ กำหนดให้ font เป็น Times New Roman 12  (double space)
   และตั้งค่าระยะขอบของหน้ากระดาษ กั้นซ้ายและขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.
    -  ระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงาน

 การประเมินผลการบริการ
   - กรุณาประเมินผลการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้ทาง e-mail: research_eesc@pi.ac.th  
ขั้นตอนการบริการ
ส่งรับบริการ English Editing Service Center (EESC) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
UploadImage
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบ         นางนวาริญ บราวน์
สถานที่ติดต่อ       กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  สถาบันพระบรมราชชนก
เบอร์โทร              0 2590 1976-77
E-mail                  research_eesc@pi.ac.th
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


แบบฟอร์มขอรับการบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

 
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.