หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อม
 
พัฒนาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข
23 ก.ย. 2553

          สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์  สหเวชศาสตร์)  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข” จำนวน 4 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน),(ทันตสาธารณสุข), (เทคนิคเภสัชกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นคู่มือให้อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานเป็นการพัฒนานักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและวิทยาลัยพยาบาล ที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็น โดยมี รศ.ดร.จินตนา  ธนวิบูลย์ชัย  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์พจนา  ปิยะปกรณ์ชัย  ที่ปรึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นวิทยากร  ดำเนินการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 8  กรกฎาคม 2553 ณ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯการ
ดำเนินการดังกล่าวได้คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี้
         
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 3 ชุดวิชา ได้แก่  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น  ชุดวิชาฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  และคู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาโครงการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
         
         
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 3 ชุดวิชา  ประกอบด้วย  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล  ชุดวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน  และคู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน

         
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 3 ชุดวิชา  ได้แก่  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1  ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 2  และคู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาโครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรมในชุมชน
      
         
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 4 ชุดวิชา  ได้แก่  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 2  ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 3  และคู่มือการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 4

 

******************

 

 
 
กลับ
กลับสู่ด้านบน