การประชุม 1st Technical Working Group on Heath Cooperation Between Brunei Darussalam and the Kingdom of Thailand ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
13 ต.ค. 2554

           การประชุม 1st Technical Working Group on Heath Cooperation Between Brunei Darussalam and the Kingdom of Thailand ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร่วมประชุม 1st Technical Working Group on Heath Cooperation

Between Brunei Darussalam and the Kingdom of Thailand ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนเดรุสซาลาม  ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 สาขา ได้แก่ Human Resource development on Nursing โดยสถาบันพระบรมราชชนก, Exchange of Information on Disease Surveillance โดยกรมควบคุมโรค, Quality Assurance on Pharmaceutical and Cosmetics Products โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Food Safety and Nutrition โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารและกรมอนามัย และ Health Promotion โดยกรมอนามัย  จากการประชุมดังกล่าว สถาบันพระบรมราชชนกได้ให้ความร่วมมือด้าน Human Resource Development on Nursing จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาล จำนวน 1 สัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์2555 และโครงการอบรมการจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 5 สัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2555

 
 
กลับ
กลับสู่ด้านบน