โครงการจัดงานนิทรรศการเชิญชวนทันตแพทย์
11 เม.ษ. 2555

    

       การประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกและเชิญชวนทันตแพทย์เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรให้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ในการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯของกระทรวงสาธารณสุข
        เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ อาจาย์ทันตแพทย์ และภารกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๕ - ๑ เม.ย ๕๕ ณ โรงแรมสีดารัสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

รวบรวมภาพ

 
 
กลับ
กลับสู่ด้านบน


ภาพประกอบ