ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPI Template) แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือท่านจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัด 
(
KPI Template) แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย 
ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ 

 ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sureeporn@pi.ac.th

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.