ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.