แบบสำรวจความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2556 - 2560)

ขอให้วิทยาลัยท่านส่งข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดหรือร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒) การร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ และ ๓) การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.