ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1.โครงการ จำนวน  1 ชุด

2.รายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวน 1 ชุด

3.กำหนดการ จำนวน 1 ชุด

4.คู่มือการอบรม จำนวน 1 ชุด

5.แบบยืนยันการเดินทาง  จำนวน 1 ฉบับ

6.แบบสำรองที่พัก  จำนวน 1 ฉบับ

7.หนังสือปะหน้า   จำนวน 1 ฉบับ

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.