ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้มียื่นเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบฯ จำนวน ๘ ราย และมีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๗ ราย นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.