ตัวอย่างแบบสอบถามการคงอยู่ของทันตแพทย์ฯ

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก และกรมอนามัย ได้จัดทำโครงการศึกษาการคงอยู่ของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดการคงอยู่ของทันตแพทย์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการคงอยู่ของทันตแพทย์ในหน่วยงานบริการส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารที่ให้download
***สำหรับทันตแพทย์สามารถคีย์แบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/vJiTqG หรือที่ QR code ที่แนบด้านล่างนี้***

 

**สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อคำถามข้างต้นได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้**

                                          V

                                          V

                                          V

                                          V

                                          V

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.