คู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"

คู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"

             สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำข้อมูลแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรมให้เป็นไปในทิศทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.