รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันสอนภาษา Knowlegde plus ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โดยให้วิทยาลัยกลั่นกรองคุณสมผู้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมวิทยาลัยละ 1 ท่าน

ส่งใบสมัครมาภายในวันที่ 15 ธันวาคม

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.