ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560 มาตรา 11 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถนที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐนั้น

 

อ่านราละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.