ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ทุนปริญญาเอกในประเทศ ปี 2560

รายงานตัว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาารค 4 ชั้น 7

โทร.025901833, 025901872 ในเวลาราชการ (เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.