ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

                                    ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับผู้รับจ้างดำเนินงานศูนย์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุจข กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มอำนวยการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.