สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ 5 วิทยาลัย พัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

           สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ผลิตนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยมาตรฐานวิชาการและบริการในระดับสากล ตอบสนองผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีนักรังสีการแพทย์ 1,771 คน ขาดอีก 1,000 คน ในกรอบชั้นต่ำ 2,700 คน โดยมีโรงพยาบาลไม่มีทั้งนักรังสีการแพทย์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 193 แห่ง เป็นปัญหาต่อการให้บริการในระบบสุขภาพ

       นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิคระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้สัมภาษณ์ว่าวิชาชีพรังสีการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะที่ต้องใช้ความรู้วิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อบริการประชาชนในโรงพยาบาล ในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือด้านรังสีวิทยา เช่น การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องฉายรังสีสำหรับการรักษามะเร็ง เป็นต้น ซึ่งบุคลาการสาขารังสีการแพทย์เป็นที่ต้องการมากในสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมากขึ้น ทำให้ความต้องการนักรังสีการแพทย์ รวมทั้งการควบคุมการใช้งานเครื่องมือ การตรวจวินิจฉัยโรคและรักษามะเร็งด้วยรังสีเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

ขอขอบคุณข่าวจาก สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.