ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ฯ จำนวน 1 ชุด

                    2.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1ปี พงศ.2558 จำนวน 1 ชุด

                    3.ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560  จำนวน 1 ชุด

                    4.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1398/2559 จำนวน 1 ชุด

                    5.ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  จำนวน 1 ฉบับ

                    6.แบบประเมินการฝึกอบรมวิสัญญีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.