ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 7 และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ได้กำหนดราคาในวงเงิน 537,490 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.