สมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (HR4H Transformation for Leaders)

ขอให้ผู้สนใจจากส่วนภูมิภาค สอบถามเงื่อนไขการสมัครจากเขตสุขภาพก่อนการสมัคร โดยผู้สมัครจากส่วนภูมิภาคต้องได้รับการคัดเลือกจากเขตสุขภาพก่อน และผู้สมัครจากส่วนกลางต้องได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน

สอบถามเพิ่มเติม นภชา สิงห์วีรธรรม โทร. 0 2590 1911 / 061 551 3399 หรือนายกรกต เรือนใจมั่น โทร. 095 012 3436

 

คลิ๊กสมัคร 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.