ประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กำหนดจะจักฝึกอบรมนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ

กำหนดจะจักฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Strengthening Health System :

the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผู้สมัคร จำนวน 4 ราย

ที่มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ผู้ใดสนใจส่งใบสมครรับทุนของกระทรวงสาธารณสุข

และ Application Form AITC ได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.