สบช.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการบริหารงานบุคคล การพัสดุ การเงินและบัญชี

       เมื่อวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนุนของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการบริหารงานบุคคล การพัสดุ การเงินและบัญชี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ลดข้อผิดพลาด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.