ประชาสัมพันธ์ทดสอบสอบภาษาอังกฤษ

  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา ยกระดับและจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้มีมาตรฐานสากล  จึงประสงค์ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ อนุมัติให้ข้าราชการที่อยู่ในข่ายจะรับทุนไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมในต่างประเทศ และมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเข้าร่วมการทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการฟัง  ในวันที่ 23 มีนาคม 2560  ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7  ทิศตะวันออก (ลิฟท์ E2 ) ถนนแจ้งวัฒนะ  ผู้ใดสนใจโปรดแจ้งชื่อ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560

 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.