การรับสมัครเพื่อไปฝึอบรมโครงการ Workshop on Public-sector Leadership

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อไปฝึอบรมโครงการ Workshop on Public-sector Leadership

ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และใบสมัครรับทุนของกระทรวงฯ

ส่งที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.

หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนฯ

และแบบพิมพ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับทุนได้ที่ด้านล่างนี้

 

 

สอบถามเพิ่มเติม คุณหนึ่งฤทัย โรงกระโทก

โทร 02 590 1814

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.