ประชุมพิจารณาร่าง TOR ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560

ประชุมพิจารณาร่าง TOR ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 4703 สถาบันพระบรมราชชนก

 

รูปกิจกรรม

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.